Reklama

Reklama

REGULAMIN "Sondaż "Kathy Raichs" z KDC SMS"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Sondażu "Kathy Raichs z KDC SMS" (dalej "Sondaż") jest Bauer-Weltbild Media Sp. z o.o., Sp. kom. z siedzibą w Warszawie kod 02-103 Warszawa, ul.Hankiewicza 2 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20840, reprezentowaną przez Prezesa Dariusza Mazurkiewicza, (dalej "Organizator"). Współorganizatorem Sondażu jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Współorganizatorem".").

Reklama

2. Sondaż trwa od godziny 00:00:01 dnia 19 października 2009 r. do godziny 23:59:59 dnia 01 listopada 2009 r..

3. Sondaż jest przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji użytkowników serwisów portalu internetowego www.interia.pl oraz serwisu www.kdc.pl

4. Organizator Sondażu pragnie zasięgnąć opinii użytkowników portalu www.interia.pl i oraz serwisu www.kdc.pl poprzez zbieranie wypowiedzi internautów dotyczących życia społecznego.

5. Wyniki Sondażu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora Sondażu na stronach www.interia.pl i www.kdc.pl .

6. Sondaż prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Sondaż nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

§ 2 Uczestnicy Sondażu

1. Uczestnikiem Sondażu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora Sondażu, współpracowników Organizatora Sondażu oraz członków ich rodzin. Sondaż przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era , Plus GSM i Play.

2. W Sondażu samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Sondażu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Regulamin Sondażu dostępny jest w siedzibie Organizator Sondażu oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

§ 3 Zasady Sondażu

1. Aby oddać swój głos w Sondażu oraz wziąć udział w losowaniu nagród należy wysłać w okresie trwania Sondażu określonym powyżej wiadomość SMS pod numer 7252. Treść wiadomości SMS musi być zgodna z następującym schematem, KONKURS.A.ODPOWIEDZ (przykład KONKURS.A.TAK) Treść każdej wiadomości SMS wysłanej przez uczestników Sondażu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź

2. Koszt wiadomości SMS wynosi 2 zł netto; (2,44 zł brutto).

3. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Sondażu.

4. Każdy uczestnik może wziąć udział w Sondażu dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden uczestnik.

5. Po otrzymaniu wiadomości SMS, System odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.

§ 4 Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Organizator Sondażu.

2. Dostępnymi w Sondażu nagrodami są (słownie: trzy ) komplety książek Kathy Raichs (5 tytułów w każdym komplecie), o wartości 174 zł każdy.

3. Laureatem Sondażu zostaną 3 (słownie: trzy) uczestników.

4. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

5. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Współorganizatora nie później niż 7 dni po zakończeniu Sondażu..

6. Laureat zostanie poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość .

7. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez laureata danych, umożliwiających identyfikację laureata obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści - "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ogłoszenia wyników sondażu i przekazania nagrody z Sondażu "Kathy Raichs z KDC SMS" a także na umieszczenie mojego imienia i nazwiska wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami na stronach www.interia.pl oraz www.kdc.pl (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)." oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 08 listopada 2009 r. godziny 23:59.59. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w wiadomości SMS informującej o wygranej tj. na adres: sms@firma.interia.pl .

8. W przypadku nie otrzymania maila z danymi identyfikującymi laureata wraz z oświadczeniem w terminie, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, lub odmowy wskazania danych, bądź podania niepełnych danych nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

9. Laureatowi nie przysługuje zamiana nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną.

10. Laureatowi nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody rzeczowej na inną Nagrodę rzeczową.

11. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

12. Współorganizator Sondażu zobowiązuje się do wysłania nagrody laureatowi Sondażu najpóźniej do 31 grudnia 2009 r.

13. Organizator Sondażu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

14. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator.

15. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu ogłoszenia wyników Sondażu i przekazania nagród.

16. Wyniki Sondażu, w tym imię i nazwisko laureata Sondażu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.interia.pl oraz www.kdc.pl

17. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

§ 5 Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Sondażu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Sondażu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureata.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora Sondażu w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Sondażu, składającego reklamację.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Sondażu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora Sondażu lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

4. Organizator Sondażu nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Sondażu z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.

5. Organizator Sondażu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

6. Organizator Sondażu wystawia dowody księgowe na nagrody sondażowe dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora Sondażu w terminie 7 dni od daty publikacji wyników lub wyłonienia laureatów Sondażu na stronach internetowych Sondażu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje