Reklama

Nie każdy senior wie o tym dodatku. Można podreperować domowy budżet

Osiągnięcie wieku emerytalnego i przyznanie świadczenia nie oznacza, że seniorzy nie mogą się starać o kolejne środki pieniężne z ZUS. Warto zatem wiedzieć, jakie warunki należy spełnić, by móc korzystać z dodatków, mogących w jakiś stopniu poprawić budżet domowy. Oto niektóre z nich.

Dodatek pielęgnacyjny

Każdy senior posiadający prawo do emerytury lub renty może ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje on osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat.

Jeśli chcemy uzyskać dodatek pielęgnacyjny przed ukończeniem 75. roku życia, należy złożyć odpowiedni wniosek. Dodatek zostanie przyznany, jeśli lekarz orzecznik ZUS w orzeczeniu stwierdzi, że osoba wnioskująca jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Nie później niż miesiąc przed złożeniem wniosku należy uzyskać zaświadczenie od lekarza prowadzącego o stanie zdrowia. Zaświadczenie powinno być wypełnione na druku OL-9, które można pobrać ze strony zus.pl.

Reklama

Natomiast dodatek pielęgnacyjny zostanie przyznany z urzędu, każdemu emerytowi lub renciście, po ukończeniu 75 lat. Wówczas nie trzeba składać żadnego wniosku.

Czytaj także: Ważna zmiana dla dorabiających emerytów. Efekty odczują już za kilka dni

ZUS informuje również, że: "Nie przyznamy Ci dodatku pielęgnacyjnego, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego - przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - nie przysługuje jeśli masz ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny, powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca Ci zasiłek pielęgnacyjny".

Dodatek kombatancki

Dodatek kombatancki dotyczy osoby uprawnionej do pobierania emerytury lub renty uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego można pobrać ze strony zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.

Do wniosku należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS -pisemnie lub ustnie do protokołu, oraz za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego - czytamy w komunikacie ZUS.

Warto wiedzieć: Co dalej z trzynastymi i czternastymi emeryturami?

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego  - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Dodatek kompensacyjny

Dodatek kompensacyjny może trafić do osoby, która uznana została za kombatanta, ofiarę represji wojennych i okresu powojennego lub wdowę/wdowca po kombatancie lub osobie represjonowanej.

Jakie dokumenty są wymagane w celu ubiegania się o dodatek kompensacyjny? Przede wszystkim należy wypełnić odpowiedni wniosek i dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą określone w niżej wymienionej ustawie okresy działalności kombatanckiej lub represji - w przypadku kombatantów i osób represjonowanych i potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie - w przypadku wdów/wdowców po kombatancie informuje ZUS.

Dodatek za tajne nauczanie

Ciekawym dodatkiem, o którym niewiele się mówi, jest dodatek za tajne nauczanie. Na czym polega i kto może się o niego starać?

Na stronie ZUS czytamy, że: Przyznamy Ci dodatek za tajne nauczanie jeśli jesteś nauczycielem i spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadziłeś tajne nauczanie,
  • przed 1 września 1939 r. nauczałeś w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Kwota dodatku za tajne nauczanie ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Należy jednak pamiętać, że jeśli senior jest już uprawniony do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie, to przysługuje mu tylko jeden z wyżej wymienionych. To senior decyduje, z którego dodatku chce korzystać.

Jakich dokumentów wymaga ZUS? Niezbędne jest złożenie wniosku o przyznanie dodatku za tajne nauczanie i zaświadczenie właściwego kuratorium oświaty. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS - pisemnie lub ustnie do protokołu, oraz za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego - informuje ZUS. 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | seniorzy | ZUS | renta | dodatki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy