Ponad 1600 brutto miesięcznie z ZUS. Na początek trzeba spełnić cztery warunki

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które z pewnych względów straciły swoje jedyne źródło utrzymania. Aby otrzymać zasiłek, należy spełnić określone wymagania (wspólne dla każdego oraz indywidualne) wyszczególnione w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252 ze zm.). Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2023 roku i komu konkretnie się należy?

Świadczenie przedemerytalny – komu przysługuje?
Świadczenie przedemerytalny – komu przysługuje?ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWSEast News

 • Świadczenie przedemerytalne jest przyznawane osobom, które spełniają określone w ustawie wymogi wspólne i indywidualne
 • Pobieranie zasiłku przedemerytalnego uprawnia świadczeniobiorcę również do otrzymania trzynastki i czternastki

Świadczenie przedemerytalne – czym jest, komu przysługuje i jakie warunki wspólne trzeba spełnić?

Świadczenie przedemerytalne to specjalny rodzaj świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które utraciły pracę nie z własnej winy i z powodu wieku nie mają możliwości znalezienia nowej. Zasiłek ten jest również przeznaczony dla tych, którym ustało prawo do renty. Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które spełniają wymagania wyszczególnione w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252 ze zm.). Jakie warunki wspólne trzeba spełnić, by zacząć pobierać zasiłek? Osoby, które chcą otrzymać świadczenie przedemerytalne:

 • muszą być zarejestrowane jako bezrobotne
 • muszą pobierać przez minimum 180 dni zasiłek dla bezrobotnych; 
 • w okresie pobierania zasiłku nie mogą odmówić bez ważnej przyczyny propozycji podjęcia zatrudnienia;
 • wniosek o przyznanie świadczenia muszą złożyć w ciągu 30 dni od momentu uzyskania potwierdzenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 180 dni.

Powyższe warunki dotyczą każdej osoby ubiegającej się o zasiłek przedemerytalny. Dodatkowo potencjalni świadczeniobiorcy muszą jeszcze spełnić dodatkowe wymagania, które są uzależnione od ich indywidualnej sytuacji.

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić warunki określone w ustawie.
Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić warunki określone w ustawie.123RF/PICSEL

Jakie warunki indywidualne muszą spełnić osoby, które chcą uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Warunki wspólne to nie jedyne kryteria, które muszą zostać spełnione przez osoby starające się o przyznanie zasiłku przedemerytalnego. Dodatkowo konieczne okazuje się zrealizowanie jednego z poniższych wymagań:

 • jeśli stosunek pracy przerwano z powodu likwidacji danego zakładu pracy lub stwierdzenia niewypłacalności pracodawcy, wówczas do dnia rozwiązania stosunku pracy należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a ponadto trzeba osiągnąć wiek co najmniej 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni), co więcej minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy powinien wynosić minimum 6 miesięcy
 • jeśli stosunek pracy przerwano z przyczyn dotyczących danego zakładu pracy (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), wówczas do dnia rozwiązania stosunku pracy należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 30 lat (kobiety) lub 35 lat (mężczyźni), a ponadto trzeba osiągnąć wiek co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), co więcej minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy powinien wynosić minimum 6 miesięcy
 • jeśli stosunek pracy przerwano z przyczyn dotyczących danego zakładu pracy (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), wówczas do dnia rozwiązania stosunku pracy należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni), bez względu na wiek, jednak minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy powinien wynosić minimum 6 miesięcy
 • jeśli stosunek pracy przerwano z przyczyn dotyczących danego zakładu pracy (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), wówczas do dnia rozwiązania stosunku pracy należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), bez względu na wiek, jednak przez okres minimum 10 lat osoby te musiały być zatrudnione w zakładach produkujących wyroby z azbestu oraz w dniu 28 września 1997 roku musiały być nadal zatrudnione w tych zakładach; 
 • jeśli stosunek pracy przerwano z powodu likwidacji danego zakładu pracy lub stwierdzenia niewypłacalności pracodawcy, wówczas do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązania stosunku pracy trzeba było mieć udowodnione okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 34 lat (kobiety) lub 39 lat (mężczyźni), bez względu na wiek, jednak minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy powinien wynosić minimum 6 miesięcy
 • jeśli w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej ogłoszono upadłość, wówczas do dnia ogłoszenia upadłości należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a ponadto trzeba osiągnąć wiek co najmniej 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyźni), co więcej minimalny okres opłacanie składek w ramach ubezpieczenia społecznego powinien wynosić minimum 24 miesiące
 • jeśli doszło do ustania renty z powodu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez minimum 5 lat, wówczas do dnia ustania renty należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a ponadto trzeba osiągnąć wiek co najmniej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), co więcej w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty wymagane jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy; 
 • jeśli doszło do ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (pobieranego nieprzerwanie przez minimum 365 dni) z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowano opiekę, wówczas do dnia ustania danego świadczenia należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a ponadto trzeba osiągnąć wiek co najmniej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), co więcej w ciągu 60 dni od ustania prawa do danego świadczenia wymagane jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy.

W zależności od indywidualnej sytuacji osoby chcącej otrzymać świadczenie przedemerytalne, konieczne będzie spełnienie jednego z powyższych warunków. Wówczas istnieje szansa, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna zasiłek przedemerytalny.

Zasiłki przedemerytalne po nowemu – ile teraz wynosi świadczenie przedemerytalne na rękę?

Świadczenie przedemerytalne, podobnie jak świadczenie emerytalne, ulega waloryzacji. W świetle ustawy, która weszła w życie 1 marca 2023 roku, zasiłki przedemerytalne po nowemu wynoszą 1600,70 zł brutto, czyli około 1450 zł na rękę.

Co ciekawe, pobieranie zasiłku przedemerytalnego uprawnia świadczeniobiorcę również do pobrania trzynastki i czternastki. Dzięki temu świadczeniobiorcy mogą liczyć na dodatkowe zasilenie budżetu domowego.

Staż pracy do świadczenia przedemerytalnego – jak go oblicza ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza staż pracy na podstawie poszczególnych okresów uprawniających do emerytury. W jaki sposób? Pod uwagę brane są okresy składkowe i nieskładowe określone w ustawie emerytalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz 291, z późn. zm.).

W innym przypadku ZUS uwzględnia do obliczeń okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w takowym (w okresie niezbędnym, który pozwoli uzupełnić nimi brakujące do przyznania świadczenia okresy). Oprócz tego Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę okresy pracy za granicą (jednak tylko w tych państwach, które łączy z Polską podpisana umowa o zabezpieczeniu społecznym).

Jan Holoubek. O kosmicznym porozumieniu z ojcem, miłości do aktorów i serialu "Rojst Millenium"INTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas