Reklama

Na jakie świadczenia może liczyć żona po śmierci męża? Nie tylko renta

Renta rodzinna po śmierci męża to świadczenie, na które może liczyć wdowa. Błędnie nazywana emeryturą po mężu nie jest jedynym świadczeniem, które może być finansowym wsparciem po śmierci bliskiej osoby. Sprawdzamy więc, na jakie jeszcze świadczenia może liczyć żona po śmierci męża i jak po nie sięgnąć. Odpowiedź w naszym artykule!

O tym, co należy się wdowie po śmierci męża, mówią przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo często śmierć współmałżonka wiąże się z pogorszeniem sytuacji finansowej, dlatego jedną z form wsparcia, ale co bardzo ważne, nie jedyną, jest renta rodzinna. Co to takiego i co należy się wdowie po śmierci męża?

Renta rodzinna, czyli "emerytura po zmarłym mężu"

Emerytura po mężu to kolokwialny skrót, który oznacza rentę rodzinną. W polskim prawie coś takiego jak emerytura po mężu nie funkcjonuje, ponieważ renta rodzinna obejmuje nie tylko wdowę, ale także dzieci, wnuków czy rodziców zmarłego. Starając się o emeryturę po mężu, należy spełniać ustawowe wymogi oraz złożyć wniosek o rentę rodzinną.

Reklama

Jak ubiegać się o emeryturę po mężu? Odpowiedni wniosek można pobrać online na stronie zus.pl lub otrzymać w każdej placówce stacjonarnej jednostek państwowych ZUS. Do formularza należy dołączyć również pakiet dokumentów, w tym skrócony odpis aktu małżeńskiego. Co ważne, wysokość renty rodzinnej jest uzależniona od tego, ile osób będzie je pobierać.

Zasiłek pogrzebowy. Co to i ile wynosi?

Renta rodzinna to nie jedyne, co należy się wdowie po śmierci męża. Jak mówi polskie prawo, jeżeli wdowa pokryła koszty pogrzebu, może otrzymać zasiłek pogrzebowy. Ten, podobnie jak renta rodzinna, jest wypłacany na podstawie odpowiedniego wniosku złożonego w ZUS.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Zgodnie z polskim prawem, zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w wysokości 4 tysięcy złotych. Co bardzo ważne, na taką kwotę może liczyć wdowa po śmierci bez względu na wysokość poniesionych kosztów pogrzebu. Jednak na zasiłek pogrzebowy może liczyć nie tylko żona zmarłego. Kto jeszcze może liczyć na to świadczenie? 

Zasiłek pogrzebowy. Komu przysługuje?

Najogólniej rzecz ujmując, zasiłek pogrzebowy jest przyznawany osobie, która poniosła koszty pogrzebu. To oznacza, że zasiłek pogrzebowy należy się wdowie po śmierci męża, ale także innym członkom rodziny. Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

  • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu;
  • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca;
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej;
  • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności;
  • rodzeństwo;
  • dziadkowie;
  • wnuki;
  • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy może zostać przyznany także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego lub obcej osobie, która poniosła koszty pogrzebu

Zobacz także: Cennik usług kościelnych 2022: Ile wynosi "co łaska" w dobie inflacji?

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy. Jakie dokumenty?

Jakie dokumenty złożyć do ZUS, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy? Przede wszystkim do ZUS należy złożyć wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, czyli druk Z-12. Do tego, obowiązkowo, należy dołączyć akt zgonu. Ten może być wystawiony za granicą, ale nie może być to tymczasowy akt zgonu. W takim przypadku powinien być wystawiony w Polsce.

Jakie dokumenty należy jeszcze złożyć, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy? Oprócz wniosku i aktu zgonu konieczne będą oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli oryginały zostały złożone w banku, to do ZUS zanosimy kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem. 

Wniosek o zasiłek pogrzebowy musi zawierać dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą. Te to skrócone odpisy aktów stanu cywilnego. Potrzebne będzie także zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kiedy wypłata zasiłku pogrzebowego?

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy? Wypłata zasiłku pogrzebowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Warto się śpieszyć ze złożeniem wniosku o zasiłek pogrzebowym tym bardziej, że prawo do świadczenia wygasa w ciągu 12 miesięcy

Zobacz także: Znamy dokładną datę strajku w ZUS. Co z wypłatą świadczeń?

Jeżeli złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy jest niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok, problemów zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych niezależnych przyczyn, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. W takich przypadkach potrzebne będzie zaświadczenie policji, prokuratury lub innego urzędu, który potwierdzi powód opóźnienia.

Co pokrywa zasiłek pogrzebowy?

Niestety żadna ustawa nie definiuje konkretnie, co pokrywa zasiłek pogrzebowy. Ten z definicji przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów pogrzebu, dlatego przyjmuje się, że obejmuje czynności, które trwają od momentu zgonu do pochowania zmarłego. To jednak rodzi pewne wątpliwości, co pokrywa zasiłek pogrzebowy. 

Zasiłek pogrzebowy pokrywa koszty ceremonii kościelnej. Potwierdzone przez instytucję kościelną są uwzględniane w świadczeniu, ale problem pojawia się na przykład przy postawieniu nagrobku. To może mieć miejsce długo po pogrzebie, dlatego nie jest uwzględniane. Zasiłek pogrzebowy nie pokrywa także zakupu kwiatów.

Zobacz również: 

500 plus: W tym przypadku należy zwrócić świadczenie z odsetkami

Częsty błąd przy kasie samoobsługowej. Grozi surowa kara

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: renta rodzinna | zasiłek pogrzebowy | emerytura po mężu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy