Reklama

Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego w 2023. Ile będzie wynosić od stycznia?

Świadczenie pielęgnacyjne jest pomocą dla osób, które muszą rezygnować z zatrudnienia, aby móc opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Pomaga ono pokryć wydatki związane z opieką i co roku podlega waloryzacji. W styczniu 2023 roku jego kwota ma wzrosnąć. Sprawdź, ile będzie wynosiło świadczenie pielęgnacyjne w 2023.

Świadczenie pielęgnacyjne 2023

Świadczenie pielęgnacyjne to jedna z form pomocy określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jest wsparciem finansowym dla osób, które rezygnują z zatrudnienia lub nie podejmują pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Ma ono pomagać w pokryciu wydatków potrzebnych na opiekę i pielęgnację. Co istotne, przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest zależne od dochodu.

Świadczenie pielęgnacyjne na rodzica lub inną osobę dorosłą

Wiele osób zastanawia się, czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również osobie opiekującej się rodzicem lub inną osobą dorosłą. Co prawda w teorii świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli ułomność członka rodziny powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia

Jednak sądy dopuszczają także pobieranie tych świadczeń, gdy niepełnosprawność powstała w późniejszym wieku osoby wymagającej opieki. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. nie można różnicować sytuacji opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych ze względu na czas powstania choroby podopiecznego. Jest to sprzeczne z zasadą równości wobec prawa.

Reklama

Z tego powodu możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego nie zależy od dochodu, czasu ani przyczyny powstania niepełnosprawności. Środki mogą otrzymać najbliżsi krewni osoby niepełnosprawnej, w tym właśnie dorosłe dziecko niepełnosprawnego rodzica. Jednak, aby otrzymać świadczenie, osoba podopieczna musi posiadać: legitymację z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wskazania do nieustannej i długotrwałej opieki oraz zalecenie nieprzerwanego uczestnictwa w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji.

"Dajcie żyć!". Chcą pracować, a nie mogą. Bo pobierają świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne - dla kogo?

Świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z prawem prawa przysługuje:

 • Matce lub ojcu osoby z niepełnosprawnościami
 • Opiekunowi faktycznemu
 • Osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
 • Osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, z wykluczeniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Natomiast są również wytyczne, mówiące o sytuacjach, w których nie zostanie przyznane świadczenie pielęgnacyjne. Dzieje się tak, gdy

 • Osoba sprawująca opiekę ma przyznane prawo do renty lub emerytury
 • Opiekun ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Osoba, którą obejmuje opieka zawarła związek małżeński
 • Osobie wymagającej opieki przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury

Świadczenie pielęgnacyjne a emerytura

Organy administracji wychodzą z założenia, że skoro istotą świadczenia pielęgnacyjnego jest zrekompensowanie opiekunowi niepełnosprawnego strat finansowych spowodowanych niemożnością podjęcia pracy w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną, to cel ten nie może zostać zrealizowany w przypadku, gdy opiekun ma ustalone prawo do emerytury.

Często w uzasadnieniach decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego powtarza się argument mówiący o tym, że ustawodawca świadomie wyklucza z kręgu osób uprawnionych do świadczenia osoby, które mają prawo do emerytury. Dzieje się tak, ponieważ z zatrudnienia mogą zrezygnować jedynie osoby aktywne zawodowo, których źródłem utrzymania jest praca, a nie emerytura. Osoby mające prawo do emerytury zrezygnowały z zatrudnienia nie ze względu na opiekę nad inną osobą, lecz z uwagi właśnie na nabycie prawa do tej formy zabezpieczenia społecznego.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne 2023 netto?

Świadczenie pielęgnacyjne jest wsparciem, które podlega waloryzacji. W 2022 r. opiekunom osób z niepełnosprawnościami wypłacana była kwota 2119 złotych netto miesięcznie.

Natomiast w styczniu 2023 roku najniższe wynagrodzenie wzrośnie z 3010 zł do 3490 zł brutto. W związku z tym wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 15,94 procent.

Oznacza to, że świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku wzrośnie z obecnych 2119 zł do 2458 zł netto.

Czytaj również: Kiedy wypłaty grudniowych świadczeń emerytalnych i 500 plus? Podano konkretne terminy

Świadczenie pielęgnacyjne do kiedy przysługuje?

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zazwyczaj ustala się na czas nieokreślony.

Jeśli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługiwać będzie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia.

Do którego dnia miesiąca wypłacane jest świadczenie pielęgnacyjne?

Rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin zakończenia sprawy może ulec wydłużeniu.

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych. Informacja o terminie wypłaty świadczenia zawsze zawarta jest w przyznanej decyzji.

Do jakiego wieku dziecka przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

O świadczenie pielęgnacyjne można się ubiegać, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole, lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego przez MOPS, GOPS lub Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Warunkiem otrzymania środków jest złożenie kompletu dokumentów składających się z:

 • wniosku
 •  skróconego odpisu aktu urodzenia (jeśli osobą podopieczną jest dziecko)
 •  decyzji zasiłkowej (jeżeli pobierany jest specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna)
 • zaświadczenia o niepełnosprawności

Najważniejszym załącznikiem jest poprawnie wypełniony wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Jego wzór znaleźć można w swoim urzędzie miasta, gminy lub instytucji rozliczającej świadczenia rodzinne zarówno stacjonarnie, jak i online. Oprócz tego dostępny jest również na stronie gov.pl

Lucyna Malec o niepełnosprawnej córce. Niezwykle szczere słowa aktorki

Zobacz także: 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy