Duże zmiany w wysokości renty rodzinnej w 2023 roku. Zobacz, ile możesz zyskać na waloryzacji

Renta rodzinna to specjalne świadczenie, które przysługuje po śmierci najbliżej osoby, która dodatkowo zapewniała utrzymanie dzieciom czy też małżonkowi lub rodzicom. Jednak żeby otrzymać pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, trzeba spełnić pewne warunki. Sprawdź, co musisz zrobić, żeby nie stracić renty rodzinnej lub — co gorsza — nie musieć oddawać pieniędzy wraz z odsetkami.

Renta rodzinna to świadczenie, które wspiera członków rodziny po śmierci osoby najbliższej
Renta rodzinna to świadczenie, które wspiera członków rodziny po śmierci osoby najbliższej123RF/PICSEL

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę rodzinną?

Celem renty rodzinnej jest finansowe wsparcie po śmierci bliskiej osoby. Świadczenie przysługuje zarówno osobom dorosłym (po spełnieniu określonych wymagań), jak i dzieciom. W tym drugim przypadku pomoc przysługuje do ukończenia 16. roku życia, lecz może być przedłużona w przypadku kontynuowania nauki do 25 lat.

Jednym z warunków otrzymania renty rodzinnej przez dzieci jest dostarczanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia o studiowaniu. W wielu przypadkach wystarczyło to zrobić raz, w momencie rozpoczęcia studiów, gdzie była oznaczona planowana data zakończenia edukacji. W przypadku wcześniejszego zakończenia studiów należało poinformować o tym fakcie ZUS, pod groźbą konieczności zapłaty nienależnie otrzymanego świadczenia wraz z odsetkami.

16 września 2022 roku na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja o konieczności dostarczenia zaświadczenia ze szkoły. Dodatkowo dostaliśmy informację od Czytelniczki, że ZUS wysyła także listy ws. zaświadczeń o studiowaniu:

Zawsze wysyłałam zaświadczenie co roku o studiowaniu, ale ZUS mi odpowiadał, że niepotrzebnie, bo na pierwszym zaświadczeniu jest zaznaczona planowana data zakończenia studiów. W tym roku więc nie wysłałam tego zaświadczenia i dostałam list, że mam dostarczyć, bo inaczej wstrzymają świadczenie. Tak samo miała koleżanka, więc byłyśmy trochę zaskoczone tym listem. To wygląda tak, jakby sprawdzali, czy wszyscy pobierający rentę na pewno nie zakończyli studiów, a zakończenie studiów = koniec wypłaty świadczenia
Czytelniczka
ZUS wysyła także listy ws. zaświadczeń o studiowaniu/123FR/fot. Czytelniczka
ZUS wysyła także listy ws. zaświadczeń o studiowaniu/123FR/fot. Czytelniczka123RF/PICSEL

Renta rodzinna — dla kogo?

Rentę rodzinną mogą otrzymać dzieci (własne, drugiego małżonka oraz przysposobione), wnuki i rodzeństwo, inne dzieci (przyjęte na wychowanie i utrzymanie), małżonek oraz rodzice. W przypadku dzieci renta rodzinna przysługuje po zmarłej osobie do czasu ukończenia 16 lat (lub 25, gdy kontynuują naukę). Jeśli dziecko przed ukończeniem 16 lat stanie się całkowicie niezdolne do pracy lub taki stan wystąpi w przypadku kontynuowania nauki, lecz przed ukończeniem 25 lat, również jest uprawnione do uzyskania pomocy finansowej w zakresie renty rodzinnej.

Wnuki oraz rodzeństwo osoby zmarłej mogą być uprawnione do otrzymania renty rodzinnej, jeśli zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie przynajmniej rok przed śmiercią, a także przed osiągnięciem pełnoletności. W przypadku innych dzieci warunki są takie same z zastrzeżeniem, że ich wychowanie i utrzymanie nie może odbywać się w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Renta rodzinna dla małżonka, czyli wdowy lub wdowca, jest możliwa do uzyskania, jeśli do dnia śmierci małżonek pozostawał we wspólnocie małżeńskiej oraz:

 • sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolnym do pracy,
 • w chwili śmierci małżonka miał skończone 50 lat lub był niezdolny do pracy,
 • ukończył 50 lat albo stał się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci lub zaprzestania wychowywania dzieci,
 • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat lub 18 lat, jeśli uczy się w szkole.
Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych123RF/PICSEL

Ile wynosi renta rodzinna w 2022 roku?

Wysokość renty rodzinnej obliczana jest na podstawie świadczenia, jakie otrzymywałaby osoba zmarła. Przewidziane są 3 progi, które odpowiadają ilości osób uprawnionych do otrzymania pomocy:

 • 1 osoba uprawniona — 85% kwoty świadczenia zmarłego,
 • 2 osoby uprawnione  — 90% kwoty świadczenia zmarłego,
 • 3 i więcej osób uprawnionych — 95% kwoty świadczenia zmarłego.

Od 1 marca 2022 roku kwota najniższej gwarantowanej renty rodzinnej wynosi 1338,44 zł.

Zmiany w 2023 roku w rencie rodzinnej

Od marca 2023 roku zostaną wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmiany, które mają na celu polepszenie warunków materialnych osób, które otrzymują emerytury i renty. Zgodnie z zapowiadaną waloryzacją świadczeń wzrośnie także minimalna renta rodzinna.

Zgodnie z zapowiedzianą w październiku 2022 roku zmianą wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od marca 2023 roku wysokość najniższej renty rodzinnej wzrośnie z obecnego poziomu (1338,44 zł) do 1588,44 zł.

Jak długo przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna może zostać przyznana dożywotnio lub na czas określony. Renta rodzinna dożywotnia może zostać przyznana małżonkowi lub rodzicom, którzy mają ukończony 50. rok życia. Renta na czas określony przysługuje małżonkowi lub rodzicom, którzy wychowują dziecko uprawione do renty rodzinnej (do ukończenia 16 lat lub 18 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole), do czasu zakończenia sprawowania opieki nad dzieckiem przynajmniej całkowicie niezdolnym do pracy lub do momentu, w którym ustanie niezdolność do pracy małżonka lub rodzica.

W przypadku dzieci renta rodzinna przyznawana jest na czas określony, który zależy od osiągnięcia konkretnego wieku (16 lat, a w przypadku przedłużenia nauki — do ukończenia 25. roku życia lub do zakończenia ostatniego roku studiów, jeśli 25. rok życia dziecko ukończyło w trakcie trwania ostatniego roku studiów) lub do czasu ustania całkowitej niezdolności do pracy.

Okresowo prawo do pobierania renty rodzinnej może otrzymać wdowa lub wdowiec niemająca niezbędnego źródła utrzymania, lecz niespełniająca warunków renty rodzinnej. W takim przypadku może otrzymać świadczenie na 1 rok od chwili śmierci męża/żony lub na okres podjęcia szkoleń mających na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej (maksymalnie na 2 lata od chwili śmierci męża/żony).

Wniosek o rentę rodzinną — zasady, terminy

Podstawowym dokumentem, który jest wymagany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do uzyskania renty rodzinnej jest wniosek ERR, czyli wniosek o rentę rodzinną. Taki wniosek należy złożyć w jednostce organizacyjnej ZUS osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem operatora pocztowego albo polskiego urzędu konsularnego.

Żeby uzyskać rentę rodzinną, nie wystarczy sam wniosek. Sprawdź, jakie dokumenty musisz złożyć do ZUSu
Żeby uzyskać rentę rodzinną, nie wystarczy sam wniosek. Sprawdź, jakie dokumenty musisz złożyć do ZUSu123RF/PICSEL

Do wniosku o rentę rodzinną należy jednak dołączyć szereg innych dokumentów, bez których przyznanie świadczenia nie będzie możliwe. Przygotuj:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec albo małżonka - małżonek pozostający w separacji lub rozwiedziony,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą,
 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat
 • dokument potwierdzający prawo w dniu śmierci osoby zmarłej do alimentów z jej strony, ustalonych wyrokiem lub ugoda sądowa,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy,
 • dokument potwierdzający istnienie obowiązku alimentacyjnego z mocy prawa, jeżeli rozwiedziona lub pozostająca w separacji małżonka nie miała ustalonych alimentów wyrokiem, lub ugodą sądową.

Wniosek o rentę rodzinną należy złożyć po śmierci emeryta, rencisty lub ubezpieczonego. Jeśli chcemy otrzymać świadczenie od samego początku zaistnienia prawa do niego, należy złożyć dokumenty nie później, niż do końca miesiąca następnego po miesiącu zgonu. W takiej sytuacji renta rodzinna zostanie naliczona od dnia zgonu. Złożenie wniosku w kolejnych miesiącach będzie oznaczało nabycie prawa do renty od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Przeczytaj także:

Orzechy mają dużo kalorii. To po co je jeść?Interia.tv
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas